ရွီက်င့္ဖိန္ႏွင့္ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Fumio Kishidaသည္ တ႐ုတ္-ဂ်ပန္ သံတမန္ဆက္ဆံေရး ပုံမွန္ျပန္ျဖစ္လာသည့္ ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဂုဏ္ျပဳသဝဏ္လႊာ အျပန္အလွန္ ေပးပို႔

(GMT+08:00)2022-09-29 14:29:06  

ယခုလ ၂၉ရက္ေန႔က တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ႏွင့္ ဂ်ပန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Fumio Kishidaသည္ တ႐ုတ္-ဂ်ပန္ သံတမန္ဆက္ဆံေရး ပုံမွန္ျပန္ျဖစ္လာသည့္ ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍  ဂုဏ္ျပဳသဝဏ္လႊာကို အျပန္အလွန္ ေပးပို႔ခဲ့သည္။

ရွီက်င့္ဖိန္က မိမိသည္ တ႐ုတ္-ဂ်ပန္ ဆက္ဆံေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို လြန္စြာ အေလးထားၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Fumio Kishidaႏွင့္ အတူ ႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔အား သံတမန္ဆက္ဆံေရး ပုံမွန္ျပန္ျဖစ္လာသည့္ ႏွစ္၅၀ျပည့္ေျမာက္ျခင္းကို အခြင့္ေကာင္း တစ္ခု အျဖစ္ ယူၿပီး ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြေစကာ ေခတ္ကာလသစ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ တ႐ုတ္-ဂ်ပန္ ဆက္ဆံေရးကို တည္ေဆာက္ရန္ လက္တဲြ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ဦးေဆာင္လိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

Fumio Kishidaက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ တရုတ္ျပည္ႏွင့္ အတူ လာမည့္ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ကို ေရွးရႈကာ  အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး တည္ၿငိမ္ေသာ ဂ်ပန္-တ႐ုတ္ ဆက္ဆံေရးကို ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ ကမၻာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ သာယာဝေျပာေရးကို ပူးတြဲျမႇင့္တင္ရန္ တြန္းအားေပးလိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

ထိုေန႔တြင္ပင္ တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီေခ့ခ်န္သည္လည္း Fumio Kishidaႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း သဝဏ္လႊာကို အျပန္အလွန္ ေပးပို႔ခဲ့သည္။