ကြမ္ရွီး ထ်ယ္စန္းဆိပ္ကမ္း ပင္လယ္ျဖတ္ေက်ာ္ တံတားၾကီး အျပည့္အ၀ တည္ေဆာက္ ျပီးစီး

(GMT+08:00)2022-09-28 14:52:13  

စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔က လန္က်ိဳး-ဟုိင္ခုိ အျမန္ေမာင္းကားလမ္း၏ ကြမ္ရွီး ကၽြမ့္လူမ်ိဳး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ ခ်င္းက်ိဳး-ေပဟုိင္ အပုိင္း ျပဳျပင္တုိးခ်ဲ႕ေရးလုပ္ငန္း ျဖစ္သည္႔ ထ်ယ္စန္းဆိပ္ကမ္း ပင္လယ္ျဖတ္ေက်ာ္တံတားၾကီးသည္ အျပည့္အ၀ တည္ေဆာက္ ျပီးစီးျပီး ခ်င္းက်ိဳး-ေပဟုိင္အပုိင္း ျပဳျပင္တုိးခ်ဲ႕ေရးလုပ္ငန္း ယခုႏွစ္ ကုန္ပုိင္းတြင္ ဘက္စံု ယာဥ္သြားလာမႈအတြက္ ခုိင္မာေသာအုတ္ျမစ္ခ်ေပးပါသည္။