ေနာက္ထပ္အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားထုတ္ေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ NSA၏ ဆိုက္ဘာ တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ လွ်ိဳ႔ဝွက္ခ်က္ ခုိးယူျခင္း လုပ္ရပ္ကို ျငင္းကြယ္၍ မရ

(GMT+08:00)2022-09-28 13:21:36  

ယခုလ ၂၇ရက္ေန႔က တ႐ုတ္ အမ်ိဳးသားကြန္ပ်ဴတာဗိုင္းရပ္စ္ အေရးေပၚ တုံ႔ျပန္ ေျဖရွင္းေရး စင္တာႏွင့္ 360 ကုမၸဏီတို႔သည္ Northwestern Polytechnical တကၠသိုလ္ အေပၚ ျပည္ပမွ ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မွုႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဒုတိယေျမာက္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမွု အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ၄င္းအစီရင္ခံစာတြင္ အေမရိကန္ NSAလက္ေအာက္ခံ Office of Tailored Access Operations(TAO)သည္ Northwestern Polytechnical တကၠသိုလ္ အေပၚ ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈ အႀကိမ္ေပါင္း ၁ ေထာင္ေက်ာ္ကို ျပဳလုပ္သည့္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ အေရးႀကီး အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ သူခိုးလူလူဟစ္ အၿမဲျပဳလုပ္တတ္ေသာ အေမရိကန္သည္ ၄င္း၏ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ လွ်ိဳ႔ဝွက္ခ်က္ ခုိးယူျခင္း လုပ္ရပ္ကို မည္သို႔မွ် ျငင္းကြယ္၍ မရေပ။

၄င္းေနာက္ဆံုးထုတ္ အစီရင္ခံစာတြင္ TAOမွ Northwestern Polytechnical တကၠသိုလ္ အေပၚ ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈ ျပဳလုပ္ရာ၌ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားအေပၚ ထိုးေဖာက္ စိမ့္ဝင္မႈႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ျပဳလုုပ္ျခင္းျဖင့္ တရုတ္ သံုးစဲြသူမ်ား၏  ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ခိုးယူကာ ထိလြယ္ရွလြယ္သူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို တရားမဝင္ စူးစမ္းေလ့လာခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

အေမရိကန္သည္ ဆိုက္ဘာခိုးယူမွုတြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္မွာ ပြင့္လင္းေသာလ်ိဳ႔ဝွက္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း NSAသည္ တ႐ုတ္၊ ၿဗိတိန္၊ ဂ်ာမနီႏွင့္ ျပင္သစ္တို႔ အပါအဝင္ ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသေပါင္း ၄၇ ခုတြင္ ပစ္မွတ္ ၄၀၃ခု အေပၚ ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈကိုျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ယခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ အင္တာနက္ လုပ္ငန္းမွ ထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာ တစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

သက္ဆိုင္ရာတ႐ုတ္ေအဂ်င္စီမွထုတ္ျပန္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအစီရင္ခံစာတြင္ ခိုင္မာေသာ အေထာက္အထားမ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး Northwestern Polytechnical တကၠသိုလ္အား NSAမွ ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မွု၏လမ္းေၾကာင္း၊ အခ်ိန္ႏွင့္ အမွားမ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ၿပီး တိုက္ခိုက္သူ ၁၃ ဦး၏ စစ္မွန္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ျပသခဲ့သည္။ ယင္းသည္ အေမရိကန္၏ ဆိုက္ဘာနယ္ပယ္မွ ဗိုလ္က်စိုးမိုးေရး က်င့္သံုးျခင္းကို အားေကာင္းေသာ တန္ျပန္တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ ဤစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအစီရင္ခံစာ၏ အျခားအေရးပါမွုမွာ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ အမ်ားျပည္သူ႔ သေဘာထားအျမင္တြင္ အေမရိကန္၏ အမွားႏွင့္ အမွန္ကို ကေျပာင္းကျပန္ျဖစ္ေအာင္ ရြံရွာဖြယ္လုပ္ရပ္ကို ဖြင့္ခ်ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္သည္ တစ္ဖက္က ကမၻာ့ထိပ္တန္း ဆိုက္ဘာနည္းပညာကို အလြဲသုံးစားၿပီး အတိုင္းအတာ ႀကီးမားေသာ ေစာင့္ၾကည့္မႈႏွင့္ လ်ိဳ႔ဝွက္ခ်က္ ခိုးယူမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သည္၊ ေနာက္တစ္ဖက္ကေတာ့ "သားေကာင္"အျဖစ္ ဟန္ေဆာင္ကာ "တရုတ္ဟက္ကာ"ဆိုသည္ကို နာမည္ေဖာ္ျပျခင္းလွည့္ကြက္အား အသုံးျပဳကာ မဟာမိတ္ ႏိုင္ငံမ်ားကို စုစည္းၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈ ျပဳလုပ္သည္ဟု သားပုပ္ေလလြင့္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

ဆိုက္ဘာလုံျခဳံေရးကို ထိန္းသိမ္းရာတြင္ စံခ်ိန္၂မ်ိဳး မက်င့္သံုးသင့္ပါ၊ မိမိႏိုင္ငံ၏ အႂကြင္းမဲ့လုံၿခံဳေရး အတြက္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ လုံျခဳံေရးကို အသံုးခ်၍ မရေပ။ အေမရိကန္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေပၚ ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မွုမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း ရပ္တန႔္ရမည္ ျဖစ္သည္။