တရုတ္ႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္းစစ္နယ္ ေရတပ္မွ ကမ္းတက္ေရယာဥ္ တပ္သားစုတစ္ဖဲြ႔သည္ ေလ႔က်င္႔ပြဲ က်င္းပ

(GMT+08:00)2022-09-28 14:51:06  

မၾကာခင္ရက္မ်ားက တရုတ္ေတာင္ပုိင္းစစ္နယ္ ေရတပ္မွ ကမ္းတက္ေရယာဥ္ တပ္သားစုတစ္ဖြဲ႔သည္ သေဘၤာစု အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းၿပီး သမုဒၵရာအနက္ေနရာသုိ႔ သြားေရာက္၍ ေလ႔က်င္႔ပြဲ က်င္းပခဲ႔ပါသည္။