နိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ယူကရိန္းျပႆနာေျဖရွင္းရန္ တရုတ္ဘက္မွ ေတာင္းဆို

(GMT+08:00)2022-09-28 13:36:49  

ယခုလ ၂၇ ရက္ေန႔က ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီမွ ယူကရိန္းျပႆနာကို စစ္ေဆးရာ၌ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ တရုတ္အျမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ က်န္းကြ်င္းက ယူကရိန္းျပႆနာကို နိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္ဟု ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရသည္။

က်န္းကြ်င္းက ယူကရိန္းျပႆနာကို ရႈျမင္ျပီးေျဖရွင္းရာ၌ တရုတ္ျပည္၏ ရပ္တည္ခ်က္ နွင့္ ခံယူခ်က္မွာ အစဥ္တစိုက္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ရွင္းလင္းျပတ္သားေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္ အေနနွင့္  ျငိမ္းခ်မ္းေရးဘက္တြင္ ရပ္တည္ျမဲ ရပ္တည္ျပီး၊ ျငိမ္းခ်မ္းစြာေစ့စပ္ ေဆြးေႏြးရန္ အားထုတ္ၾကိဳးပမ္းကာ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာအခန္းက႑မွ ဆက္လက္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟုသတင္းအရသိရသည္။