ရုိးရာသလဲသီးထြက္ဇုန္၌ ျပန္လည္ရွင္သန္လာ

(GMT+08:00)2022-09-28 14:50:17  

ေရႊေဆာင္းဦးရာသီအခ်ိန္တြင္ ရွမ္ရွီးျပည္နယ္ ရွီးအန္းျမိဳ႕ လင္းထံုးရပ္ကြက္၌ မုိေပါင္း ၈ေသာင္းေက်ာ္ က်ယ္ဝန္းေသာ သလဲသီးမ်ား ခူးဆြတ္ခ်ိန္ ေရာက္ေတာ႔မည္။ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား အတုိင္းအတာ ၾကီးမားစြာ သလဲသီးစုိက္ပ်ိဳးခဲ႔သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ေက်ာ္ ရွိပါျပီ။ ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ေဒသခံမ်ားသည္ နည္းလမ္းမ်ားစြာျဖင္႔ သလဲသီးလုပ္ငန္း အသြင္ေျပာင္းလဲျပီး အဆင္႔တုိးတက္ေစကာ ရုိးရာသီးထြက္ဇုန္၌ ျပန္လည္ရွင္သန္ ေစလာပါသည္။ ယခုတြင္ လင္းထံုးရပ္ကြက္၌ ႏွစ္စဥ္ သလဲသီးအထြက္ႏႈန္း တန္ ၈ေသာင္းခန္႔ ရွိ္ျပီး တန္ဖုိး တရုတ္ေငြ ယြမ္ သန္း ၅၀၀ ရွိကာ ေဒသတြင္း ေက်းလက္ေဒသမ်ား ျပန္လည္ရွင္သန္ေရး၏ အဓိကလုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္လာပါျပီ။