ေဆာင္းဦးရာသီ အစဦးပုိင္းတြင္ Shennongjiaကုိ လွည္႔လည္

(GMT+08:00)2022-09-28 14:51:40  

စက္တင္ဘာလတြင္ Shennongjia သည္ သဘာဝ၏ က်ယ္ေျပာလွမႈႏွင္႔ လွ်ိဳ႕ဝွက္မႈကုိ အျပည္႔အဝျပသပါသည္။