ရွီက်င့္ဖိန္သည္ “ျပန္လည္ရွင္သန္ေရး စာေပဗိမာန္”စာအုပ္ အတြက္ စကားခ်ီးကို ေရးသား

(GMT+08:00)2022-09-27 17:36:35  

မၾကာခင္က တရုတ္ ႏိုင္ငံ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ထုတ္ေဝေတာ့မည့္ “ျပန္လည္ရွင္သန္ေရး စာေပဗိမာန္”(“Fuxingwenku”)စာအုပ္ အတြက္ “ျပန္လည္ရွင္သန္ေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚ ခိုင္မာ ျပတ္သားစြာ ခ်ီတက္”ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စကားခ်ီးကို ေရးသားခဲ့ရာ “ျပန္လည္ရွင္သန္ေရး စာေပဗိမာန္”စာအုပ္ကို ေရးသားျပဳစုျခင္းသည္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီမွ ခြင့္ျပဳၿပီး ေဖာ္ေဆာင္သည့္ အေရးႀကီး ယဥ္ေက်းမႈ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သမိုင္းမွ သင္ခန္းစာကို မွတ္ယူၿပီး ျပန္လည္ရွင္သန္ေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ခိုင္မာျပတ္သားစြာ ခ်ီတက္သင့္ေၾကာင္း အေလးထား ေဖာ္ျပသည္။