ရဲေခြးမ်ား၏ ေလ႔က်င္႔မႈ

(GMT+08:00)2022-09-27 15:55:53  

ဝူလုံဟု အမည္ေပးထားသည္႔ ဗုံးမ်ား ရွာေဖြေရး ရဲေခြးက အတားအဆီးေက်ာ္ ေလ႔က်င္႔မႈကုိ ခံေနပါသည္။

မၾကာမီက စမ္းတုန္းျပည္နယ္ ေလ်ာင္ခ်င္ၿမိဳ႔ ရဲဌာန၏ ရဲေခြးမ်ား ေလ႔က်င္႔ေရး စခန္းတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ရဲေခြးမ်ားသည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ တုိးျမွင္႔ရန္ သီးသန္႔ ေလ႔က်င္႔မႈမ်ားကုိ ခံခဲ႔ရပါသည္။