အမွတ္ ၁၆ A စမ္းသပ္ေရးၿဂိဳဟ္တု၊ အမွတ္ ၁၆ B စမ္းသပ္ေရးၿဂိဳဟ္တုႏွင့္ အမွတ္ ၁၇ စမ္းသပ္ေရးၿဂိဳဟ္တုမ်ားကို တရုတ္ ေအာင္ျမင္စြာ လႊတ္တင္

(GMT+08:00)2022-09-27 16:11:57  

စက္တင္ဘာလ ၂၇ရက္ေန႔ နံနက္ ၇နာရီ မိနစ္၅၀တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ထိုက္ယြမ္ ၿဂိဳဟ္တုလႊတ္တင္ေရးစခန္းတြင္ Long March အမွတ္၆သယ္ေဆာင္ေရးဒံုးပ်ံျဖင့္ အမွတ္ ၁၆ Aစမ္းသပ္ေရးၿဂိဳဟ္တု၊ အမွတ္ ၁၆ Bစမ္းသပ္ေရးၿဂိဳဟ္တုႏွင့္ အမွတ္ ၁၇ စမ္းသပ္ေရးၿဂိဳဟ္တုမ်ားကို လႊတ္တင္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းၿဂိဳဟ္တုမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ လမ္းေၾကာင္းသို႔ ေအာင္ျမင္စြာ ဝင္ေရာက္လိုက္သည္ဟု China Media Group က ေရးသား ေဖာ္ျပပါသည္။