လူမရွိေသာေနရာကို ျဖတ္သန္းသည့္ရထား

(GMT+08:00)2022-09-27 15:58:24  

ဒြန္းဟြမ္ မီးရထားလမ္းသည္ ခ်ီလန္းေတာင္တန္းမ်ားကို ျဖတ္သန္းသြားရာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေတာင္မ်ား၊ ျမစ္မ်ား၊ ျမက္ခင္းမ်ား၊ ေရကန္မ်ားႏွင့္ ဂုိဘီ သဲကႏၲာရမ်ား ရွိပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ေျမျပင္အေနအထား မ်ိဳးစံုေသာ ရႈခင္းသည္ ကမာၻေပၚတြင္ ထူးျခားလွပါသည္။

ဒြန္းဟြမ္ မီးရထားလမ္းသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ကန္စုျပည္နယ္ က်ဴခၽြမ္းျမိဳ႕ႏွင့္ ခ်င္းဟိုင္ျပည္နယ္ ဟိုင္ရွီး မြန္ဂိုးလူမ်ိဳးႏွင့္ ဇန္႔လူမ်ိဳးကိုယ္ပုိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသခဲြတြင္ တည္ရွိျပီး စုစုေပါင္း လမ္းအရွည္ ၆၇၁ ကီလိုမီတာ ရွိပါသည္။