တရုတ္ျပည္ Northwestern Polytechnical တကၠသိုလ္ကို ကန္ႏိုင္ငံ NSAမွ ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မွု ဆိုင္ရာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမွုအစီရင္ခံစာ

(GMT+08:00)2022-09-27 16:06:41  

ယခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ျပည္ Northwestern Polytechnical တကၠသိုလ္က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ မိမိတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသည္ ႏိုင္ငံျခား ဆိုက္ဘာ တိုက္ခိုက္မွုကို ခံခဲ့ရေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး၊ ထို႔ေနာက္ ရွီးအန္းၿမိဳ႕ ရဲဘက္သည္ တရားဝင္ အမႈဖြင့္ၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးကာ ယခုလ ၅ ရက္ေန႔က Northwestern Polytechnical တကၠသိုလ္က အေမရိကန္ NSAမွ ဆိုက္ဘာ တိုက္ခိုက္မႈ ခံရျခင္းဆိုင္ရာ ပထမဆုံး စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယခုလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ နည္းပညာအဖြဲ႔သည္ ၄င္းဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မွုႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမွု အစီရင္ခံစာကို ထပ္မံထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ၄င္းအစီရင္ခံစာတြင္ NSAလက္ေအာက္ခံ Office of Tailored Access Operations(TAO)သည္ Northwestern Polytechnical တကၠသိုလ္ကို ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈ ျပဳလုပ္ရာ၌ တရုတ္ျပည္၏ အေျခခံအေဆာက္အအုံဆိုင္ရာ ေအာ္ပေရတာမ်ား၏ ပင္မ ေဒတာ ကြန္ရက္သို႔ အေဝးမွ ဝင္ေရာက္ေသာ "တရားဝင္"လမ္းေၾကာင္းကို တည္ေဆာက္ၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားအေပၚ ထိုးေဖာက္စိမ့္ဝင္မႈႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ျပဳလုုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။