က်န္းရွီးျပည္နယ္ နန္ခ်မ္းျမိဳ႕တြင္ ရက္ ၇၀ ေက်ာ္ၾကာ မုိးေခါင္ေရရွားျပီး ကန္႔က်န္းျမစ္၏ ျမစ္ၾကမ္းျပင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ဟင္းလင္းေပၚလာ၍ ကြဲအက္ေန

(GMT+08:00)2022-09-26 15:49:26  

စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔က က်န္းရွီးျပည္နယ္ နန္ခ်မ္းျမိဳ႕ ကန္႔က်န္းျမစ္၏ ျမစ္ၾကမ္းျပင္သည္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ဟင္းလင္းေပၚလာျပီး ကြဲအက္လာကာ ျမိဳ႕သူျမိဳ႕သား မ်ားသည္ ျမစ္ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္ ကစားေနၾကသည္။ ဇူလုိင္လ ၁၂ရက္ေန႔မွစ၍ က်န္းရွီး ျပည္နယ္ အခ်ိဳ႕ ေဒသ၌ ျပင္းထန္စြာ မိုးေခါင္ေရရွားလာျပီး ယခုအထိ ရက္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ ရွိေနပါျပီ။ ျပည္နယ္လက္ေအာက္ရွိ ခရုိင္မ်ား၏ ၉၄.၆ ရာခုိင္ႏႈန္း၌ အလြန္႔အလြန္ ျပင္းထန္ဆုိးဝါးစြာ မုိးေခါင္ေရရွားမႈျဖစ္ခဲ႔ရပါသည္။