တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ ၂၀ ေျမာက္ ျပည္လံုးဆုိင္ရာကုိယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္အားလုံးကို ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ၿပီးျဖစ္သည္

(GMT+08:00)2022-09-26 11:27:33  

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္၂၀ေျမာက္ ျပည္လံုးဆုိင္ရာကုိယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းလုပ္ငန္း ေခ်ာေမာစြာ ၿပီးေျမာက္ခဲ့သည္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဌာနအသီးသီးတုိ႔သည္ ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ သုိ႔မဟုတ္ ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားအစည္းအေဝးကိုက်င္းပၿပီး အႀကိမ္၂၀ ေျမာက္ ျပည္လံုးဆုိင္ရာကုိယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၂၉၆ ဦးကို ေ႐ြးခ်ယ္ ထားခဲ့ပါသည္။