တရုတ္-အာဆီယံ ကုန္စည္ျပပြဲ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးျပပြဲကို နန္နင္းျမိဳ႕၌ က်င္းပ

(GMT+08:00)2022-09-26 15:50:08  

၃ရက္ၾကာ ၁၉ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-အာဆီယံ ကုန္စည္ျပပြဲ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး ျပပြဲကုိ စက္တင္ဘာလ ၂၅ရက္ေန႔က နန္နင္းျမိဳ႕ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းႏွင့္ ကုန္စည္ျပပဲြစင္တာ၌ စတင္က်င္းပခဲ႔ပါသည္။ ယခုအၾကိမ္ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးျပပြဲ၏ ျပခန္းအက်ယ္အဝန္းသည္ စတုရန္းမီတာ ၃ေသာင္းရွိသည္။ တရုတ္-အာဆီယံ ထူးျခားခ်က္ပါရွိေသာ လယ္ထြက္ကုန္ ပစၥည္းႏွင္႔အစားအစာ ျပပဲြဧရိယာ၊ တရုတ္ျပည္လံုး ထူးျခားခ်က္ပါရွိေသာ လယ္ထြက္ကုန္ ပစၥည္းႏွင္႔အစားအစာျပပြဲဧရိယာ၊ ေက်းလက္ေဒသ ျပန္လည္ရွင္သန္ေစေရးႏွင့္ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈပေပ်ာက္ေစေရး ေအာင္က်ိဳးရလဒ္မ်ား ျပပဲြဧရိယာ၊ အသီးအႏွံ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား ျပပဲြဧရိယာ၊ ႏုိင္ငံတကာ လယ္ထြက္ကုန္ပစၥည္း ေထာက္ပံ႔ေရး ကြင္းဆက္ ျပပဲြဧရိယာ၊ ဒီဂ်စ္တယ္ စမတ္လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင္႔ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းကိရိယာ ျပပြဲဧရိယာ စေသာ ျပပြဲဧရိယာ ၆ခု ထားရွိပါသည္။