ေကြ႔က်ိဳးျပည္နယ္ က်ဴးယိျမိဳ႕တြင္ ဆန္စပါး ရိတ္သိမ္းေသာ ေရႊေဆာင္းဦး ေရာက္ၿပီ

(GMT+08:00)2022-09-26 15:35:04  

ယခုႏွစ္မ်ားတြင္ တရုတ္ႏို္င္ငံ ေကြ႔က်ိဳးျပည္နယ္ က်ဴးယိျမိဳ႕ ခမ္းခို႔ ခရုိင္ ယန္ဖိန္ ေက်းရြာသည္ ေဂဟစနစ္ ဆန္စပါးစိုက္ပ်ိဳးေရးကို အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ျပီး တရုတ္မို ၂၀၀၀ ေက်ာ္ရွိ ေတာင္ေပၚ ဆန္စပါး ေလွကားထစ္ လယ္စိုက္ခင္းစခန္းကို တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။ ေ႐ႊေဆာင္းဦးရာသီျဖစ္ေသာ စက္တင္ဘာလတြင္ ဆန္စပါးမ်ား ေမႊးလာၿပီး လယ္သမားမ်ားသည္ ေနသာခ်ိန္ အခြင့္ေကာင္းယူ၍ ဆန္စပါးမ်ားကို အျမန္ဆုံး ရိတ္သိမ္းေနၾကပါသည္။