စမ္းသပ္အမွတ္ ၁၄ႏွင့္ စမ္းသပ္အမွတ္ ၁၅ ၿဂိဳဟ္တုကို တရုတ္ ေအာင္ျမင္စြာ လႊတ္တင္

(GMT+08:00)2022-09-25 12:18:04  

ယခုလ ၂၅ရက္ေန႔ နံနက္ ၆နာရီ ၅၅မိနစ္ အခ်ိန္တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ထိုက္ယြမ္ ၿဂိဳဟ္တု လႊတ္တင္ေရးစင္တာ၌ ခြိဳက္က်ိဳး အမွတ္ ၁(က) သယ္ေဆာင္ဒံုးပ်ံျဖင့္ စမ္းသပ္အမွတ္ ၁၄ႏွင့္ စမ္းသပ္အမွတ္ ၁၅ ၿဂိဳဟ္တုကို ေအာင္ျမင္စြာ လႊတ္တင္ၿပီး ၿဂိဳဟ္တု ၂လံုးသည္ ႀကိဳတင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ကမၻာပတ္လမ္းေၾကာင္းအတြင္းသုိ႔ ေခ်ာေမာစြာ ဝင္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရသည္။

စမ္းသပ္ၿဂိဳဟ္တု အမွတ္ ၁၄ကို သိပၸံပညာစမ္းသပ္မွု၊ နည္းပညာသစ္ကို စမ္းသပ္စစ္ေဆး အတည္ျပဳျခင္း အပါအဝင္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အဓိကအားျဖင့္ အသုံးျပဳၿပီး စမ္းသပ္ၿဂိဳဟ္တု အမွတ္ ၁၅ကို ေျမယာသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္း၊ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေလွ်ာ့ေပါ့ေရး စသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အဓိကအားျဖင့္ အသုံးျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။