၂၀၂၂ ခုႏွစ္ “လန္ခ်မ္း-မဲေခါင္ ကေလးလူငယ္မ်ား ျမစိမ္းေရာင္ ေနထိုင္မႈ ပံုစံ” လႈပ္ရွားမႈ စတင္

(GMT+08:00)2022-09-25 12:11:33  

စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔က ၂၀၂၂ခုႏွစ္ “လန္ခ်မ္း-မဲေခါင္ ကေလးလူငယ္မ်ား ျမစိမ္းေရာင္ ေနထိုင္မႈ ပံုစံ” လႈပ္ရွားမႈ(2022 “Green Lifestyle for Children in Lancang-Mekong Countries” Activity)ကို ပီကင္းတြင္ စတင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းလႈပ္ရွားမႈသည္ အျမင္အႏုပညာလက္ရာမ်ား စုစည္းျခင္း၊ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား ေလ့က်င့္မြမ္းမံျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား ေဆြးေႏြးဖလွယ္ျခင္း စေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ လန္ခ်မ္း-မဲေခါင္ ကေလးလူငယ္မ်ား အတြက္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ပညာေရး အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို မွ်ေဝျပီး လန္ခ်မ္း-မဲေခါင္ ကေလးလူငယ္မ်ား အၾကားရွိ ခ်စ္ၾကည္ေရးကို တိုးျမွင့္ရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း China Media Groupမွ သတင္းအရသိရပါသည္။