ပိုင္ဟက္ထန္း-ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံု ဘယ္ဘက္ကမ္း ယူနစ္အားလုံးသည္ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ရန္ စတင္လည္ပတ္

(GMT+08:00)2022-09-24 14:27:09  

ယခုလ ၂၂ ရက္ေန႔က ပိုင္ဟက္ထန္း-ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံု နံပါတ္ ၈ ယူနစ္သည္ ၇၂ နာရီၾကာ စမ္းသပ္လည္ပတ္မႈကို ေခ်ာေမာစြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ျပီး စီးပြားျဖစ္ လည္ပတ္မႈသို႔ တရားဝင္ လႊဲေျပာင္းကာ၊ ယင္းသည္ ပိုင္ဟက္ထန္း-ေရအား လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံု ဘယ္ဘက္ကမ္း ယူနစ္အားလုံး ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ရန္ စတင္လည္ပတ္လာျခင္းကို ျပသလ်က္ရွိေၾကာင္း China Media Group မွ ေဖာ္ျပသည္။

ပိုင္ဟက္ထန္း-ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံုသည္ လက္ရွိ ကမၻာတြင္ တည္ေဆာက္ေနေသာ အတိုင္းအတာအၾကီးမားဆံုးနွင့္ နည္းပညာအရ အခက္ခဲဆုံးေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ျဖစ္သည္ဟု သတင္းအရသိရသည္။