သီးထြက္ေကာင္းေသာရာသီ

(GMT+08:00)2022-09-24 14:31:52  

ယခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔က စျပီး တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ QiuFen ရာသီခ်ိန္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ျပီး တရုတ္ လယ္သမားမ်ား၏ သီးထြက္ေကာင္းပြဲေတာ္လည္း ျဖစ္သည္။ တရုတ္ ေဒသအရပ္ရပ္မွ လယ္ကြင္းမ်ားတြင္ အသက္အရြယ္ မတူညီေသာ လယ္သမားတုိ႔သည္ အလုပ္မ်ားၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကင္မရာျဖင္႔ ၎တုိ႔၏ ရိတ္သိမ္းမႈႏွင္႔ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။