ေဟာင္က်ိဳး ေရွာစန္းအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္ တတိယအဆင္႔ တရားဝင္ လည္ပတ္

(GMT+08:00)2022-09-24 14:33:38  

စက္တင္ဘာလ ၂၂ရက္ေန႔က ေဟာင္က်ိဳး ေရွာစန္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္ တတိယအဆင္႔ Terminal 4 ၏ ပထမဆံုးဆင္းသက္လာေသာေလယာဥ္သည္ Watergate ကုိ ျဖတ္သန္းခဲ႔ပါသည္။ ထုိေန႔တြင္ ေဟာင္က်ိဳး အာရွအားကစားျပိဳင္ပြဲ၏ အေရးၾကီး အေျခခံအေဆာက္အံုျဖစ္သည္႔ ေဟာင္က်ိဳးေရွာစန္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္ တတိယအဆင္႔ တရားဝင္ လည္ပတ္ပါသည္။