ေကြ႔က်ိဳးျပည္နယ္ လံုလီခရုိင္၌ QiuFen ရာသီခ်ိန္တြင္ သီးထြက္ေကာင္း၍ အလုပ္မ်ား

(GMT+08:00)2022-09-24 14:34:13  

QiuFen ရာသီခ်ိန္တြင္ ေကြ႔က်ိဳးျပည္နယ္ လံုလီခရုိင္ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ကုိဗစ္-၁၉ေရာဂါ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈကုိ ေကာင္းမြန္စြာ ျပဳလုပ္သည္႔ တစ္ခ်ိန္တည္း၌ စပါးရိတ္သိမ္းမႈႏွင္႔ သီးႏွံခူးဆြတ္မႈကုိ ျပဳလုပ္ေနၾကပါသည္။ လယ္ကြင္းေနရာ အႏံွ႔တြင္ ရြာသူရြာသားမ်ား အလုပ္မ်ားေနပံုကို ေတြ႔ႏုိင္ပါသည္။