ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ တစ္ျပည္လုံးရိွ လယ္သမားမ်ားနွင္႔ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးဝန္ထမ္းမ်ားအား ပဲြေတာ္ေန႔ ေထာမနာျပဳ နႈတ္ခြန္းဆက္သ

(GMT+08:00)2022-09-23 13:37:57  

ပဥၥမအၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ လယ္သမားမ်ား သီးထြက္ေကာင္းပဲြေတာ္ က်ေရာက္ လာသည္႔အခါသမယတြင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟုိေကာ္မတီအေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး၊ တရုတ္နုိင္ငံသမၼတ၊ ဗဟုိစစ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ပါတီဗဟုိေကာ္မတီ ကုိယ္စား တစ္ျပည္လုံးလယ္သမားမ်ားနွင္႔ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေက်းလက္ေဒသနွင္႔ လယ္သမားေရးရာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ပဲြေတာ္ေန႔ ေထာမနာ ျပဳေၾကာင္းနွင္႔ စိတ္ရင္းမွန္ျဖင္႔ နႈတ္ခြန္းဆက္သေၾကာင္းကုိ ေဖၚျပခဲ႔သည္ဟု China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က ပါတီေကာ္မတီနွင္႔ အစုိးရဌာနအဆင္႔ဆင္႔တုိ႔အေနနွင္႔ ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ၏ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေက်းလက္ေဒသနွင္႔ လယ္သမားေရးရာမူဝါဒနွင္႔ စီမံဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ နက္ရႈိင္းစြာေဖၚေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စားနပ္ရိကၡာလုံၿခံဳဖူလုံမႈ အာမခံေပးေရးကုိ တြန္းအားေပးၿပီး ဆင္းရဲမႈ ပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာ ေအာင္က်ိဳးရလဒ္မ်ား ပုိမုိခုိင္ခံ႔ေအာင္ေဆာင္ရြက္ကာ ေက်းလက္ ရွင္သန္ေရးလုပ္ငန္းကုိ ထိေရာက္စြာ အားသစ္ ေလာင္းေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ျပည္လုံးမွ လယ္သမားမ်ားသည္ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး ေခတ္မီေရးတြင္ တက္တက္ၾကြၾကြ လက္ေတြ႔က်က် ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။