ရုရွားႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနသည္ တပ္သားသစ္စုေဆာင္ေရး လႈံ႕ေဆာ္မႈကို ရွင္းျပ

(GMT+08:00)2022-09-23 13:31:19  

ရုရွားႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနသည္ စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ တပ္သားသစ္စုေဆာင္းေရး လႈံ႕ေဆာ္မႈကို ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။ ေသနတ္သမားမ်ား၊ တင့္ကားေမာင္းသူမ်ား၊ အေျမာက္ကိုင္မ်ား၊ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားႏွင့္ ေလယာဥ္မွဴး အပါအဝင္ စစ္ေရးတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အရင္ဦးစြာ စုေဆာင္းမည္ျဖစ္ပါသည္။

      တပ္သားသစ္အေရအတြက္ကို စစ္ဘက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔၏ ဝန္ထမ္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို မူတည္ျပီး ဆုံးျဖတ္မည္ျဖစ္ကာ အဓိကထည့္သြင္းစဥ္းစားသည္မွာ တိုက္ပြဲ အေတြ႕အႀကဳံ ရွိရန္ ျဖစ္ပါသည္။

      ႐ုရွားႏိုင္ငံ၏ လႈံေဆာ္မႈျပင္ဆင္ေရးဥပေဒအရ တပ္သားသစ္ မစုေဆာင္းသူမ်ား စာရင္းတြင္ နုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး စက္မႈလုပ္ငန္းမွ ဝန္ထမ္းမ်ားအပါအဝင္ စုေဆာင္းမႈကို ေ႐ႊ႕ဆိုင္းခြင့္ရေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ စစ္မႈထမ္းရန္ ယာယီ မသင့္ေလ်ာ္ သူမ်ား၊ မိသားစုဝင္ သို႔မဟုတ္ အဆင့္ ၁ မသန္စြမ္းသူမ်ားကို ေရရွည္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္သူမ်ား ပါဝင္ပါသည္။