တရုတ္ႏုိင္ငံခ်င္တူးၿမိဳ႕ လယ္သမားမ်ား သီးထြက္ေကာင္းပြဲေတာ္အတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္။

(GMT+08:00)2022-09-23 13:33:43  

တရုတ္ႏုိင္ငံခ်င္တူးၿမိဳ႕ လယ္သမားမ်ား သီးထြက္ေကာင္းပြဲေတာ္အတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္။