တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ျမွင့္တင္ၿပီး လူအားလုံး လူ႔အခြင့္အေရးကိုခံစားရန္ ပန္ၾကား

(GMT+08:00)2022-09-22 13:40:01  

ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ ၅၁ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးကို ဂ်ီနီဗာတြင္ က်င္းပေနသည္။ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ကုလသမဂၢဂ်ီနီဗာ႐ုံးႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ ႏိုင္ငံရွိ အျခားႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဆုိင္ရာ တ႐ုတ္ကိုယ္စားလွယ္ သံအမတ္ႀကီး ခ်င္ရႈက ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းအား ကမာၻလုံးဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကမ္းလွမ္း ခ်က္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ျမႇင့္တင္ၿပီး ျပည္သူမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီ က်ယ္ျပန္႔ ျပည့္ဝ တိက်ၿပီးထိေရာက္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးကိုခံစားႏုိင္ရန္ အာမခံေပးၿပီး လူသားကံၾကမၼာတူ အသိုက္အဝန္းကို ပူးေပါင္းတည္ေဆာက္ရန္ ပန္ၾကားခဲ့ပါသည္။