အေလးခ်ိန္မဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေပါက္လာသည့္ သစ္သီးဝလံႏွင့္ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ား

(GMT+08:00)2022-09-21 17:56:13  

အေလးခ်ိန္မဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္သည့္ အာကာသအေျခစိုက္စခန္းတြင္ အပင္မ်ား စမ္းသပ္စိုက္ပ်ဳိးေရးျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက Ultrasonic ႀကိမ္ႏႈန္းျမင့္တုန္ခါမႈျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ျမဴေရမ်ားျဖင့္ အပင္မ်ားကို ေရႏွင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားကို ေပးသည္။

လက္ရွိတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ သိပၸံသုေတသနဌာနမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားက ျမဴေရ နည္းပညာကို တစ္ဆင္႔တိုးေလ့လာျပီး အေရွ႕ဘက္ရွိ က်က္က်န္း ျပည္နယ္၊ လိေဆြ၊ ေဆာင္ရွင္းအျပင္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ မီတာ ၄၀၀၀ ေက်ာ္ျမင့္ေသာ ရွီးဇန္႔ နာ႔ခ်ီ စသည္႔ ၾကမ္းတမ္းေသာ သဘာဝ ပတ္၀န္းက်င္ ေနရာမ်ားတြင္ အေျခစိုက္စခန္းကို တည္ေဆာက္ထားသည္။ တ႐ုတ္သိပံၸနည္းပညာ ကုမၸဏီမ်ားမွ ထပ္ဆင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ထားသည့္ နည္းပညာမ်ားကို အာဖရိက၊ အာရွႏွင့္ လက္တင္အေမရိက ရွိႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္၌ အသုံးျပဳေနၿပီ ျဖစ္သည္။