၁၂၁ ႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္-လာအို-ျမန္မာ-ထိုင္း မဲေခါင္ျမစ္ ပူးတြဲၾကပ္မတ္ေရးကို စတင္

(GMT+08:00)2022-09-21 17:55:21  

၁၂၁ ႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္-လာအို-ျမန္မာ-ထိုင္း မဲေခါင္ျမစ္ပူးတြဲ ၾကပ္မတ္ေရးကို စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔က စတင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေဆာင္ရြက္္မႈတြင္ တ႐ုတ္၊ လာအို၊ ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔မွ ဥပေဒ က်င္႔သုံးေရးဌာနမ်ားသည္ ၾကပ္မတ္ေရးသေဘၤာ ၆ စင္းႏွင့္ ၾကပ္မတ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္ ၁၀၀ ေက်ာ္ကိုေစလႊတ္ၿပီး ထိေတြ႔မႈ မရွိေသာနည္းလမ္းျဖင့္ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ သက္ဆုိင္ရာျမစ္ဝွမ္း၌ ၄ ရက္ႏွင့္ ၃ ည ၾကာ ပူးတြဲၾကပ္မတ္ေရးကို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။