“ရွီက်င့္ဖိန္၏ ဆိုရွယ္လစ္ စိတ္ပိုင္းယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ေရးဆုိင္ရာ ေျပာဆိုခ်က္မ်ား ေကာက္နႈတ္ခ်က္” ကို ျဖန္႔ခ်ိထုတ္ေဝ

(GMT+08:00)2022-09-21 18:04:28  

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ ပါတီသမိုင္းနွင္႔ ေမာ္ကြန္းဝင္ စာတမ္း သုေတသနဌာနမွ တည္းျဖတ္ေသာ “ရွီက်င့္ဖိန္၏ ဆိုရွယ္လစ္ စိတ္ပိုင္းယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ေရး ဆုိင္ရာ ေျပာဆိုခ်က္မ်ား ေကာက္နႈတ္ခ်က္” ကို မၾကာခင္က ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိခဲ့ၿပီး တရုတ္ျပည္ တစ္ျပည္လံုး တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။

ယင္းစာအုပ္သည္ အပိုင္း ၁၀ပိုင္း ခြဲထားျပီး စုစုေပါင္း ေျပာဆိုခ်က္ ၅၁၂ ခုပါရွိကာ ရွီက်င့္ဖိန္၏ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔မွ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔အတြင္း အစီရင္ခံစာမ်ား၊ မိန္႔ခြန္းမ်ား၊ ရွင္းျပခ်က္မ်ား၊ ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း သဝဏ္လႊာမ်ားႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား အပါအဝင္ အေရးၾကီးေသာ စာတမ္း ၂၄၀ ပါရွိျပီး အခ်ိဳ႕ေျပာဆိုခ်က္မ်ားသည္ ပထမအႀကိမ္ ထုတ္ေဝျခင္း ျဖစ္ပါသည္။