ရွန္ဟိုင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ပုလဲ၊ နိုင္ငံတကာကုန္စည္ျပပြဲစင္တာ (SCO Pearl International Expo Center ) ဖြင္႔လွစ္မည္

(GMT+08:00)2022-09-21 17:59:48  

မၾကာေသးမီက တရုတ္ေက်ာင္းက်ိဳးျမိဳ႕ရွိ ရွန္ဟိုင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စံျပဇုန္ ျဖစ္သည့္ ရွန္ဟိုင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ပုလဲ၊ နိုင္ငံတကာကုန္စည္ျပပြဲစင္တာ (SCO Pearl International Expo Center ) တြင္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ေနာက္ဆုံး အဆင္႔ကာလ အလုပ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။ အဆိုပါ ပေရာ့ဂ်က္ကို စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ တရားဝင္စတင္ မည္ျဖစ္သည္။