တရုတ္ကိုယ္တိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ တရုတ္၏ အေမရိကန္မူဝါဒဆိုင္ရာ ေရရာမႈမ်ားကို ဝမ္ယိ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပ

(GMT+08:00)2022-09-21 17:39:49  

ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔က တရုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဝမ္ယိသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ အေမရိကန္- တရုတ္ ဆက္ဆံေရး ျပည္လံုးဆိုင္ရာေကာ္မတီ၊ အေမရိကန္-တရုတ္ ကုန္သြယ္ေရး ျပည္လံုးဆိုင္ရာေကာ္မတီ၊ အေမရိကန္ကုန္သည္မ်ားအသင္းတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

လက္ရွိ တရုတ္-အေမရိကန္ဆက္ဆံေရး ေရွ႕အလားအလာတြင္ ေရရာမႈ နည္းသထက္နည္းလာၿပီး မေရရာမႈ မ်ားသထက္မ်ားလာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဝမ္ယိက တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ တိက်ေသခ်ာသည့္ ေရရာမႈ ၅ ခုကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ဝမ္ယိက တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ကိုယ္တိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေရွ႕အလားအလာမွာ ေရရာမႈ ရွိေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ တံခါးဖြင့္ေရး သႏၷိ႒ာန္မွာ ေရရာမႈ ရွိေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ အေမရိကန္မူဝါဒမွာ ေရရာမႈရွိေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ တရုတ္-အေမရိကန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား စီးပြားကုန္သြယ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဆက္လက္ အားသစ္ေလာင္းေပးရန္ သေဘာထားမွာ ေရရာမႈရွိေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ဘက္ေပါင္းစံု ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရး ျပဳလုပ္ရန္ဆႏၵမွာ ေရရာမႈ ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။