ရွင္က်ိဳးအမွတ္ ၁၄ လူပါအာကာသယာဥ္မွ အာကာသယာဥ္မွဴးမ်ားသည္ အာကာသယာဥ္မွ ျပင္ပသို႕ ဒုတိယအၾကိမ္ထြက္ျခင္း ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလုံးကို ျပန္လည္ ၾကည့္ရႈ

(GMT+08:00)2022-09-20 21:49:43  

စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ရွင္က်ိဳးအမွတ္ ၁၄ လူပါအာကာသယာဥ္မွ အာကာသယဥ္မွဴးမ်ားသည္ အာကာသယာဥ္မွ ျပင္ပသို႕ ဒုတိယအၾကိမ္ထြက္ခဲ့ပါသည္။