ရွီက်င့္ဖိန္သည္ စက္မႈကြင္းဆက္ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရးကြင္းဆက္ ခံႏိုင္ရည္ႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရး ႏိုင္ငံတကာဖိုရမ္သို႔ ဂုဏ္ျပဳသဝဏ္လႊာေပးပို႔

(GMT+08:00)2022-09-20 11:16:01  

စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္က စက္မႈ ကြင္းဆက္ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရးကြင္းဆက္ ခံႏိုင္ရည္ႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရး ႏိုင္ငံတကာ ဖိုရမ္သို႔ ဂုဏ္ျပဳသဝဏ္လႊာေပးပို႔ခဲ့သည္။

ရွီက်င့္ဖိန္က ကမာၻ႔စက္မႈကြင္းဆက္ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရးကြင္းဆက္၏ ခံႏိုင္ရည္ႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈကို ထိန္းသိမ္းျခင္းသည္ ကမာၻ႔စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ျမႇင့္တင္ေသာ အေရးႀကီး အာမခံျဖစ္ၿပီး ကမာၻ႔ႏုိင္ငံအသီးသီးရိွ ျပည္သူမ်ား၏ ဘုံအက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ကိုက္ညီေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ စက္မႈကြင္းဆက္ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရးကြင္းဆက္၏ အမ်ားျပည္သူ ကုန္ပစၥည္းျဖစ္ျခင္းကို ဦးလည္မသုန္ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ကုိယ့္ႏုိင္ငံ၏ စက္မႈကြင္းဆက္ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရးကြင္းဆက္၏ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈကို အာမခံကာ စက္မႈႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရးကြင္းဆက္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈကို နက္ရႈိင္းစြာလက္ေတြ႕က်က် လုပ္ေဆာင္၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရလဒ္မ်ားကို ႏုိင္ငံအသီးသီးက ျပည္သူမ်ားအား ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ အက်ိဳးျပဳႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပ ပါသည္။