လယ္သမားမ်ားကို ခ်မ္းသာေစႏိုင္ေသာ စြန္႔ပစ္ငါးဖမ္းပိုက္ေဟာင္းမ်ား

(GMT+08:00)2022-09-20 21:54:26  

စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ လ်န္ယြမ္ကန္ျမိဳ႕ ရွီးက်ိတန္႔ ေက်းရြာရွိ လယ္သမားမ်ားသည္ စြန္႔ပစ္ ငါးဖမ္းပိုက္ေဟာင္းမ်ားျဖင့္ ႏိုင္လြန္အလုံးမ်ားကိုထုတ္လုပ္ၾကပါသည္။ ယခုႏွစ္မ်ားတြင္ ရွီးက်ိတန္႔ေက်းရြာသည္ ျပန္လည္အသံုးျပဳေရးကို အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ျပီး စြန္႔ပစ္္ငါးဖမ္းပိုက္ေဟာင္းမ်ားျဖင့္ ထူးျခားခ်က္ပါရွိေသာ အေခ်ာကိုင္လုပ္ငန္းကို ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း တရုတ္တစ္ျပည္လံုးရွိ စြန္႔ပစ္ငါးဖမ္းပိုက္ေဟာင္းမ်ား၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကို ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ၎သည္ ယင္းေဒသအနီးရွိ လူေပါင္း ၁၆၀၀ ေက်ာ္အတြက္ အလုပ္အကုိင္ေနရာဖန္တီး ေပးႏိုင္သည့္အျပင္ အစိမ္းေရာင္ လုပ္ငန္းတိုးတက္ေရးႏွင့္ လယ္သမားမ်ား ဝင္ေငြတိုးျမင့္ေရးကုိလည္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေစပါသည္။