ယန္ဇီျမစ္၏ ေရမွတ္ ဆက္တုိက္က်ဆင္းျပီး ျမစ္ေအာက္ေျခရွိ "ငါးအသိုက္မ်ား" ကို ေတြ႔ရွိ

(GMT+08:00)2022-09-20 21:48:23  

စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ခ်ံဳခ်င့္ျမိဳ႕ နန္ဘင္းလမ္းရွိ ႐ြက္ေလွဆိပ္ကမ္း၏ ျမစ္ကမ္းေျခ၌ ျပင္းထန္ေသာေျခာက္ေသြ႕ရာသီကို ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရၿပီး ျမစ္ေအာက္ေျခတြင္ နစ္ျမဳပ္ေနသည့္ ေဂဟေဗဒဆိုင္ရာ အေခါင္းေပါက္ ေက်ာက္တုံးမ်ားကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။

ဤအေခါင္းေပါက္ေက်ာက္တံုး ငါးအသိုက္အုတ္မ်ားသည္ ေဂဟစနစ္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး အုတ္အမ်ိဳးအစားသစ္ျဖစ္ျပီး ငါးအမ်ိဳးမ်ိဳးေနဖုိ႔၊ ငါးေပါက္ဖုိ႔အတြက္ ေနရာမ်ားကိုပံ့ပိုးေပး၍ ျမစ္ေၾကာင္း ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲ ထိန္းသိမ္းေရး အတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္ပါသည္။