စီခၽြမ္းျပည္နယ္ ေမစန္းျမိဳ႕တြင္ သစ္ေတာ္သီးျပိဳင္ပြဲကို က်င္းပျပီး အေလးခ်ိန္ ၉၂၄ ဂရမ္ ရွိေသာ က်င္းဟြား သစ္ေတာ္သီးသည္ "Pear King"ျဖစ္လာ

(GMT+08:00)2022-09-19 20:30:58  

စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံ စီခၽြမ္းျပည္နယ္ ေမစန္းျမိဳ႕ ေခ်ာင္းက်ားျမိဳ႕နယ္တြင္  "Pear King” သစ္ေတာ္သီးျပိဳင္ပြဲကို က်င္းပျပီး အေလးခ်ိန္ ၉၂၄ ဂရမ္ရွိေသာ က်င္းဟြား သစ္ေတာ္သီးသည္ "Pear King" ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ယခုႏွစ္မ်ားတြင္ ယင္းေဒသသည္  သစ္ေတာ္ပန္းပြဲေတာ္၊ သစ္ေတာ္သီးခူးပြဲေတာ္ႏွင့္ "Pear King” သစ္ေတာ္သီးျပိဳင္ပြဲစသည့္ သစ္ေတာ္သီးယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို က်င္းပျခင္းျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ ျမွင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ သစ္သီးစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ား၏ ဝင္ေငြ တိုးေပးျခင္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ကူညီေပးပါသည္။