တရုတ္ႏိုင္ငံ ေဆာင္းဦးရာသီ စပါးရိတ္သိမ္းမႈသည္ မို သန္း ၁၇၀ ေက်ာ္ရွိျပီ

(GMT+08:00)2022-09-19 14:32:32  

  တရုတ္ႏိုင္ငံ လယ္ယာ­ႏွင့္ ေက်းလက္ေရးရာဝန္ၾကီးဌာနမွ စာရင္းေကာက္ယူမႈအရ တစ္ျပည္လံုး ေဆာင္းဦး ရာသီ စပါးရိတ္သိမ္းမႈသည္ မို သန္း ၁၇၀ ေက်ာ္ရွိျပီျဖစ္ျပီး စုစုေပါင္း ပမာဏ၏ ၁၃႕၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းအနက္တြင္ တရုတ္အေနာက္ေတာင္ပိုင္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ တစ္ဝက္ေက်ာ္ ရိတ္သိမ္း ထားျပီျဖစ္ျပီး ယန္ဇီျမစ္ အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ျမစ္ေၾကပိုင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ရိတ္သိမ္းထားကာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရိတ္သိမ္းထားျပီျဖစ္၍ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းေဒသႏွင့္ ျမစ္ဝါျမစ္၊ ဟြယ္ျမစ္ေဒသမ်ားတြင္ အနည္းငယ္ ရိတ္သိမ္း ထားျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။