ေ႐ႊေဆာင္းဦးရာသီတြင္ ဆားသိမ္းရန္ ဆားလုပ္သားမ်ားအလုပ္မ်ားေန

(GMT+08:00)2022-09-19 20:25:20  

စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံ က်န္းစူးျပည္နယ္ လ်န္ယြမ္ကန္ျမိဳ႕ရွိ ဆားလုပ္သားမ်ားသည္ ဆားသိမ္းဆည္းေနၾကပါသည္။ ယခုရက္မ်ားတြင္ လ်န္ယြမ္ကန္ျမိဳ႕ရွိ ဆားကြင္းမ်ားသည္ ေဆာင္းဦးရာသီ ဆားသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းကို ဘက္စံု ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါသည္။