ရွမ္းမင္းဆက္ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အၾကြင္းအက်န္ေနရာ၌ ေရႊမ်က္နွာဖုံး ေတြ႔ရွိ

(GMT+08:00)2022-09-18 12:02:55  

    မၾကာမီက တရုတ္ နုိင္ငံေတာ္ ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈပစၥည္းေရးရာ ဦးစီးဌာနသည္ တရုတ္ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္းတြင္ အေရးႀကီး တုိးတက္မႈ ရရွိသည္႔ လုပ္ငန္းစဥ္ ေလးရပ္ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္။ ယင္းတုိ႔အနက္ က်င္႔က်ိဳးၿမိဳ႕ရွိ ရွမ္း မင္းဆက္ေခတ္တုန္းက ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အၾကြင္းအက်န္ေနရာ၌ ေရႊမ်က္နွာဖုံး တစ္ခု တူးေဖၚေတြ႔ရွိျခင္း ပါဝင္ ပါသည္။ ယင္းသည္ တစ္ျပည္လုံးရွိ ရွမ္းမင္းဆက္ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အၾကြင္းအက်န္ေနရာမ်ား၌ ပထမဆုံး တူးေဖၚေတြ႔ရွိခဲ႔သည္႔ တစ္ခုတည္းေသာ ေရႊမ်က္နွာဖုံး ျဖစ္သည္။