ရွင္က်ိဳးအမွတ္ ၁၄ အာကာသယာဥ္မွဴးမ်ားအဖြဲ႔သည္ ဒုတိယအႀကိမ္ အာကာသယာဥ္ျပင္ပ လႈပ္ရွားမႈကို ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးေျမာက္ခဲ့သည္

(GMT+08:00)2022-09-18 12:05:55  

စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔ ညေန ၅ နာရီ ၄၇ မိနစ္တြင္ ၅ နာရီၾကာ အာကာသယာဥ္ျပင္ပလႈပ္ရွားျခင္းျဖင့္ ရွင္က်ိဳးအမွတ္ ၁၄ အာကာသယာဥ္မႉး Chen Dong၊ Liu Yang ႏွင့္ CaiXuzhe တို႔သည္ စီစဥ္ထားသည့္ တာဝန္အားလုံးကို ၿပီးေျမာက္ခဲ့သည္။ အာကာသယာဥ္မႉး Chen Dong ႏွင့္ CaiXuzhe တို႔  Wentian စမ္းသပ္ေမာ္က်ဴးသို႔ ေဘးကင္းစြာျပန္ေရာက္ကာ အာကာသယာဥ္ျပင္ပလႈပ္ရွားမႈ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးေျမာက္ ခဲ့သည္။