ထိုင္ဝမ္ ထိုင္တုန္းခရုိင္တြင္ ျပင္းအား ၆.၅ အဆင့္ ငလ်င္ လႈပ္ခတ္

(GMT+08:00)2022-09-18 12:08:25  

စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔ ည ၉ နာရီ ၄၁ မိနစ္တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ထိုင္ဝမ္ေဒသရွိ ထိုင္တုန္းခရုိင္(ေျမာက္လတၱီက်ဳ ၂၃.၀၅ ဒီဂရီ၊ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီက်ဳ ၁၂၁.၂၁ ဒီဂရီ)တြင္ ျပင္းအား ၆.၅ အဆင့္ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ခဲ့ျပီး ငလ်င္ ဗဟုိခ်က္မေနရာသည္ ၁၀ ကီလိုမီတာ နက္ရာ၌ ရွိေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေျမငလ်င္ကြန္ရက္မ်ားက တရားဝင္အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။

ယခုအၾကိမ္ ငလ်င္ဗဟိုခ်က္မသည္ ထိုင္တုန္းခရုိင္တြင္ တည္ရွိျပီး ထိုင္ေပၿမိဳ႕ႏွင့္ ၂၂၃ ကီလိုမီတာ ကြာေဝးသည္။ ထိုင္ဝမ္တစ္ဝန္းတြင္ ျပင္းထန္ေသာ လႈပ္ခတ္မႈရွိျပီး ဖူက်န္႔ျပည္နယ္ ရွမင္၊ ခၽြမ္းက်ိဳး၊ ဖူကိ်ဳးစသည့္ျမိဳ႕မ်ားတြင္ လႈပ္ခတ္မႈကို သိသာစြာ ခံစားရျပီး ကြမ္က်ိဳး၊ ဟန္က်ိဳးစသည့္ျမိဳ႕မ်ားတြင္လည္း လႈပ္ခတ္မႈမ်ားရွိသည္။