၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-အာဆီယံကုန္စည္ျပပဲြတြင္ တရုတ္ယြမ္ေငြ ဘီလီယံ ၄၀၀ ေက်ာ္ တန္ဖိုးရိွေသာ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို

(GMT+08:00)2022-09-17 12:13:30  

 ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-အာဆီယံကုန္စည္ျပပဲြႏွင္႔ တရုတ္-အာဆီယံ ကုန္သြယ္မႈႏွင္႔ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးကို စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔က ကြမ္ရီွးကၽြမ္႔လူမ်ဳိး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ နန္နင္းၿမိဳ႕၌ စတင္ က်င္းပခဲ႔ရာ စုစုေပါင္း ၄၁၃ ဘီလီယံ တန္ဖိုးရိွေသာ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ၂၆၇ ခုကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ႔သည္။

အဆိုပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အဆင္႔ျမင္႔ သတၱဳ သစ္မ်ား၊ ေခတ္မီလယ္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ အစိမ္းေရာင္ ပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေရး၊ အထည္ခ်ဳပ္၊ က်န္းမာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ခရီးသြားလာေရး၊ အားကစားႏွင္႔ စက္ယႏၱရားထုတ္လုပ္မႈ စသည္႔ လုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္ၿပီး တရုတ္-အာဆီယံကုန္စည္ျပပဲြသည္ RCEP အဖဲြ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား စီးပြားကုန္သြယ္မႈႏွင္႔ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ပလက္ေဖါင္း ျဖစ္လာေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။