တရုတ္စီးပြားေရး နာလန္ျပန္ထူျခင္း ခန္႔မွန္းတာထက္ ပုိေကာင္းျခင္းဟာ ကမၻာႀကီး အတြက္ သတင္းေကာင္း တစ္ခုပါ

(GMT+08:00)2022-09-17 12:11:01  

တရုတ္နုိင္ငံေတာ္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနမွ ဒီလ ၁၆ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္တဲ႔ စာရင္း အရ ဒီနွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း တရုတ္ အမ်ိဳးသားစီးပြားေရးဟာ ဆက္တုိက္ နာလန္ ျပန္ထူလာၿပီး အဲဒါေတြထဲမွာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္မႈပမာဏဟာ ၃၉ ရာခုိင္နွုန္း တုိးလာပါတယ္။

   နုိင္ငံျခားမီဒီယာမ်ားမွာ “ခန္႔မွန္းထားတာထက္ကုိ ေက်ာ္လြန္တယ္”၊ “ခန္႔မွန္းထားတာ ထက္ ပုိေကာင္းတယ္” စတာေတြနဲ႔ ၾသဂုတ္လအတြင္း တရုတ္ျပည္ စီးပြားေရး တုိးတက္မႈ အေၾကာင္းကုိ ေဖၚျပခဲ႔ၾကပါတယ္။ နုိင္ငံျခားမီဒီယာမ်ားက အာရုံအစူးစုိက္ဆုံး စာရင္း ေတြဟာ လူသုံးကုန္ လက္လီေရာင္းခ်မႈ စုစုေပါင္းပမာဏ၊ တစ္ျပည္လုံး အတုိင္းအတာ အသင္႔အတင္႔ရွိတဲ႔ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတန္ဖုိး တုိးတက္မႈပမာဏနဲ႔ ပုံေသ ပုိင္ဆုိင္မႈ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံေရးပမာဏတုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွ႕က စာရင္းနွစ္ခုဟာ ၿပီးခဲ႔တဲ႔နွစ္ ၾသဂုတ္လ ကထက္ ၅ ႔၄ ရာခုိင္နွုန္းနဲ႔ ၄ ႔၂ ရာခုိင္နွုန္း အသီးသီး တုိးလာၿပီး ပုံေသ ပုိင္ဆုိင္မႈ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံေရး ပမာဏဟာ ဒီနွစ္ ပထမ ရွစ္လအတြင္း ၅ ႔၈ ရာခုိင္နွုန္း တုိးလာကာ သုံးခုစလုံးက ရုိက္တာမွ စုံစမ္း စစ္ေဆးထားတဲ႔ ခန္႔မွန္းခ်က္ထက္ ပုိမ်ားပါတယ္။

   မ်က္ေမွာက္အခ်ိန္အခါမွာ ကမၻာ႔အေျခအေန မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရး နာလန္ျပန္ထူေရး ျဖစ္စဥ္မွာ အခက္အခဲ မ်ားစြာနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရပါတယ္။ ကမၻာ႔ဘဏ္မွ မၾကာခင္က ထုတ္ျပန္ခဲ႔တဲ႔ ေနာက္ဆုံး အစီရင္ခံစာအရ၊ နုိင္ငံအသီးသီးမွ ဘဏ္မ်ား ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကုိ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းနုိင္ဖုိ႔ အတုိးနႈန္ုးမ်ားကုိ တုိးျမွင္႔ေနတာနဲ႔အမွ် လာမယ္႔ ၂၀၂၃ ခုနွစ္မွာ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ စီးပြားေရး ဆုတ္ယုတ္မႈ ျဖစ္နုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနွစ္ ဇူလုိင္လ လကုန္မွာ ကမၻာ႔ရန္ပုံေငြအဖဲြ႔ကလည္း နုိင္ငံတကာ စီးပြားေရး တုိးတက္မႈ ခန္႔မွန္းေျခကုိ နွိမ္႔ခ်ခဲ႔ပါတယ္။

   အဲဒီလုိ အေျခအေနမ်ိဳးမွာ တရုတ္နုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားကုန္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ ႀကိဳးပမ္းမႈနဲ႔ ရရွိတဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားဟာ ျပည္တြင္း စီးပြားေရးကုိ တြန္းအားေပးတဲ႔ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ နုိင္ငံတကာ စီးပြားေရး နာလန္ျပန္ထူေရးကုိလည္း အေထာက္အကူ ျပဳနုိင္ပါတယ္။

   မၾကာခင္က တရုတ္နုိင္ငံေတာ္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္တဲ႔ အစီရင္ခံစာ အရ ၂၀၁၃ ခုနွစ္မွ ၂၀၂၁ ခုနွစ္အထိ ကမၻာ႔စီးပြားေရး တုိးတက္ေရးအေပၚ တရုတ္နုိင္ငံရဲ႕ ပ်မ္းမွ် အက်ိဳးျပဳစြမ္းေဆာင္မႈႏႈန္းဟာ ၃၀ ရာခုိင္နႈန္းေက်ာ္ ရွိတယ္လုိ႔ China Media Group မွ သတင္း ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္မွာ ေရးသား ေဖၚျပထားပါတယ္။