"ေရာင္စုံယူနန္"ေဘာင္ဆန္းထိန္ခြၽန္းခရီးသြားရထားသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕မွ တရားဝင္စတင္ေျပးဆြဲ

(GMT+08:00)2022-09-17 19:59:16  

ယခုလ ၁၅ ရက္ေန႔က ရထား၏ဝီစီသံႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ေဘာင္ဆန္း ယဥ္ေက်းမႈခရီးသြားျခင္းကိုေဆာင္ဗုဒ္အျဖစ္ထားသည့္ ေရာင္စုံယူနန္ ေဘာင္ဆန္းထိန္ခြၽန္းခရီးသြား ရထားသည္ တရားဝင္ ေျပးဆြဲခဲ့သည္။ ရထားစီးလွ်င္ ကူမင္းေႏြဦးၿမိဳ႕ေတာ္၏ က်က္သေရႏွင့္ ထိန္ခြၽန္းေဟဆြင္ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕၏ သာယာမႈကို တစ္ရက္အတြင္း ခံစားႏိုင္သည္။ ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ယူနန္တာ့လီ-ေဘာင္ဆန္းမီးရထားလမ္းကို တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး တရားဝင္ေျပးဆြဲခဲ့ျခင္းသည္ ေဘာင္ဆန္းၿမိဳ႕တြင္ မီးရထားလမ္းဆက္သြယ္မႈ မရွိခဲ့သည့္ သမိုင္းေၾကာင္းကို တရားဝင္ အဆုံးသတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းရထားလမ္းသည္ျပည္လုံးဆိုင္ရာျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထားလမ္းကြန္ရက္ႏွင့္ ဘက္စုံခ်ိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီး ေဘာင္ဆန္းၿမိဳ႕မွ တာ့လီၿမိဳ႕ႏွင့္ကူမင္းၿမိဳ႕သို႔ အကြာအေဝးကိုတိုေစခဲ့၍ ယူနန္အေနာက္ပိုင္းရွိခရီးသြားအရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္လမ္းေၾကာင္းသစ္မ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားကို ဖန္တီးေပးခဲ့သည္။