က်န္းစူးျပည္နယ္ လ်န္ယြင္ကန္ျမိဳ႔တြင္ ငါးဖမ္းေလွမ်ား တိုင္ဖုန္းမုန္တုိင္း“ေမဟြာ”ကို ေရွာင္ရန္ ဆိပ္ကမ္းသို႔ ျပန္လာ

(GMT+08:00)2022-09-14 13:38:44  

    စက္တင္ဘာလ ၁၃ရက္ေန႔တြင္ က်န္းစူးျပည္နယ္ လ်န္ယြင္ကန္ျမိဳ႔တြင္ အမွတ္-၁၂ တိုင္ဖုန္းမုန္တုိင္း“ေမဟြာ”ကို ေရွာင္ရွားရန္ ငါးဖမ္းေလွမ်ားသည္ ဆိပ္ကမ္းသို႔ ျပန္လာခဲ႔ၾကေၾကာင္း၊ ရွန္ဟိုင္း၊ က်န္းစူး၊ က်ဲ႕က်န္း၊ ဖူက်န္႔ႏွင္႔ စန္းတံုး ျပည္နယ္နွင္႔ ၿမိဳ႔မ်ားတြင္ တိုင္ဖုန္းမုန္တုိင္း “ေမဟြာ”  ဒဏ္ခံႏိုင္ဖြယ္ရာရွိ၍ ဆည္ေျမာင္း တာတမံ ဝန္ၾကီးဌာနသည္ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔ ညေန ၂ နာရီမွစ၍ ေရေဘး ကာကြယ္ေရး အဆင္႔ ၅ အေရးေပၚတံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း China Media Groupမွ သတင္းအရသိရပါသည္။