ခ်မ္ေတာင္ျမစ္ ဒီေရတက္လာ

(GMT+08:00)2022-09-14 13:44:44  

စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔သည္ တရုတ္ျပကၡဒိန္ ၈လပိုင္း ၁၈ ရက္ေန႔ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ တရုတ္ျပကၡဒိန္ ၈လပိုင္း ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ခ်မ္ေတာင္ျမစ္ ဒီေရ ၾကည္႔ရႈသည့္ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ တုိင္ဖြန္း “MeiHua”ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္တြင္ ခ်မ္ေတာင္ျမစ္ ဒီေရ ဒလၾကမ္း တက္သြားသည္။