ဤအခုိက္အတန္႔သည္ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာပင္ ျဖစ္သည္

(GMT+08:00)2022-09-14 11:38:48  

   စစ္ျပန္ရဲေဘာ္မ်ားသည္ စစ္ဝတ္စုံကုိခၽြတ္ၿပီး စစ္မႈထမ္းဘဝမွ ခဲြခြာေတာ႔မည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ စစ္သားအျဖစ္ ခက္ခဲ ပင္ပန္းမႈမ်ား ခံခဲ႔ရစဥ္တြင္ မ်က္ရည္ က်ျခင္း မရွိေပ။ သုိ႔ေသာ္ ဤအခုိက္အတန္႔၌ ၄င္းတုိ႔သည္ မ်က္ရည္မ်ား ၿဖိဳင္ၿဖိဳင္က်လာပါသည္။