တ႐ုတ္ ရႈန္အန္း ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ရထားဘူတာ႐ုံ ေခါင္မိုးေပၚရွိ photovoltaics သည္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ စုစုေပါင္း kWh ၁၀ သန္းေက်ာ္ ရွိ

(GMT+08:00)2022-09-14 13:42:58  

ေဘက်င္း-ရႈန္အန္း မီးရထား၏ ရႈန္အန္းဘူတာ႐ုံသည္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ကိုယ္တိုင္ထုတ္လုပ္၊ ကိုယ္တိုင္ အသုံးျပဳျခင္းနွင္႔ ပိုလွ်ံဓာတ္အားမ်ားကို ဂရစ္ဒ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္းပုံစံ အသုံးျပဳေနေၾကာင္း၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဂရစ္ဒ္ႏွင့္ တရားဝင္ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္းမွ စၿပီး ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ စုစုေပါင္း kWh ၁၀ သန္းေက်ာ္ရွိၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။