“၉ . ၅” လူတင္႔ ရစ္ခ်္တာစေကး ၆.၈အဆင္႔ ငလ်င္တြင္ အသက္ဆံုးရႈံးခဲ႔ရသည္႔ ေမြးခ်င္း ေပါက္ေဖာ္မ်ားအား ေလးနက္စြာ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည့္ လႈပ္ရွားမႈကုိ စီခၽြမ္းျပည္နယ္၌ က်င္းပ

(GMT+08:00)2022-09-13 15:44:11  

စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔က “၉ . ၅” လူတင္႔ ရစ္ခ်္တာစေကး ၆.၈အဆင္႔ ငလ်င္တြင္ အသက္ဆံုးရႈံးခဲ႔ရသည္႔ ေမြးခ်င္းေပါက္ေဖာ္မ်ားအား ေလးနက္စြာ ဝမ္းနည္း ေၾကကြဲေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည့္ လႈပ္ရွားမႈကုိ စီခၽြမ္းျပည္နယ္ ကန္းဇီေဒသခြဲ လူတင္႔ခရုိင္ ေမာ္ရွိးျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ယာအန္းျမိဳ႕ ရွီျမိဳင္ခရုိင္တုိ႔၌ တစ္ခ်ိန္တည္း က်င္းပခဲ႔ပါသည္။