အနီေရာင္လမင္းသည္ ပီကင္းေပဟိုင္ဥယ်ာဥ္ညေကာင္းကင္တြင္ေတာက္ပ

(GMT+08:00)2022-09-12 14:32:21  

၂၀၂၂ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၁ရက္ေန႔ လမုန္႔ပြဲေတာ္ရံုးပိတ္ရက္ဒုတိယေန႔က ပီကင္း ေပဟိုင္ဥယ်ာဥ္ညေကာင္းကင္တြင္ အနီေရာင္လမင္းေတာက္ပေနသည္။